Bài 79: May mắn được thân người.

Mạnh Đông 2003. 

Vừa rồi chúng ta đã hồ đồ mê muội lạc vào bào thai. May mắn được thân người. Nên biết tự thương mình, sáng suốt tìm lối thoát cho tương lai.

Đã từ vô thủy noãn thai thấp hóa, tiếp tục sanh tử không ngừng. Chỉ vì 6 căn, hễ tiếp xúc 6 trần, liền sanh phiền não không tham thì sân. Kinh A Di Đà 6 phương Phật dùng tướng lưỡi rộng dài khuyên chúng sanh nên tin công đức không thể nghĩ bàn của danh hiệu Như Lai mà niệm Phật cầu về Cực Lạc. Được chung ở với các bậc Thượng Thiện tức bảo đảm bất thoái Vô thượng Bồ đề.

Ta nên cùng nhau cố gắng rũ sạch vạn duyên nhất tâm niệm Phật.

Cầu chúc chị em mỗi bước mỗi bước lên tòa sen.

                                                                       Trân trọng. 

                                                           Tỳ Kheo Ni Hải Triều Âm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *