Thiền Minh Sát

Ngồi ngay thẳng. Để ý đến hơi thở ra vào. Đừng kiểm soát hay điều khiển hơi thở mà sẽ mất thoải mái. Nên hô hấp tự nhiên. Hơi thở tự nhiên vẫn nhẹ nhàng và điều hòa. Nếu phóng tâm, hãy dừng lại và trở về đề mục. Lúc đầu ta hay có khuynh hướng làm chủ hơi thở, đưa hơi thở theo ý mình. Rất không nên. Đừng tìm cách điều chỉnh nó. Chỉ quan sát. Có lúc ta cảm giác như hơi thở ngưng lại. Đó chỉ là một cảm giác hư vọng, cứ bình thản tiếp tục, một lát sau sẽ thấy hơi thở rõ ràng như trước.

Tiếp tục giữ tâm an tịnh thì dù ngồi trên xe đò, vẫn vào an lạc một cách dễ dàng mau chóng. Đạt được sự tiến bộ này là vào đạo đã khá. Nhưng phải quan sát những đối tượng của giác quan. Để tâm an tịnh, ghi biết 6 trần, các đối tượng của thân tâm. Tất cả cái gì phát sanh cũng ghi nhận, dù thích hay không thích.

Khách quan mà ghi nhận không để yêu ghét ảnh hưởng. Chỉ quan sát, không can thiệp vào một thứ nào. Đây là Thiền Minh Sát đem lại sự bình an tĩnh lặng. Chẳng bao lâu tuệ giác vô thường vô ngã sẽ xuất hiện. Đây là bước đầu của trí tuệ thật sự, cốt tủy của Thiền dẫn đến giải thoát.

                                                                                       Trích Mặt Hồ Tĩnh Lặng. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *