Thực Hành Tốt Đẹp

Thực hành tốt đẹp là tự hỏi mình một cách thành thật: Tại sao ta sanh ra? Hằng ngày tự hỏi 3 lần như vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *