Bài 76: Tiếng nói của gà

Mỗi nhà máy cho ấp cả ngàn lần. Mỗi ổ ấp 10.000 trứng. Trong đó có biết bao Bác học kỹ sư đang chuyển kiếp luân hồi. (*** Bình thường gà ấp đến ngày thứ 17 phôi thai trứng mới bắt đầu có nhĩ thức để nghe. Nhưng các nhà Bác học kỹ sư chế máy để trứng đồng loạt cố gắng hoàn tất sáu căn, để cùng nhau trổi dậy trong 1 ngày, để đồng loạt trong 1 ngày ra khỏi vỏ trứng để phục vụ đồng tiền và miếng ăn cho thế gian – nên sẽ bị trả nghiệp).
Thương thay những tâm thức mịt mờ trong quả trứng. Nhưng đáng thương hơn nữa là bao nhiêu tài trí chẳng gặp được Phật Pháp. Uổng qua đời sống thông minh chẳng thể ra khỏi Hoặc-Nghiệp-Khổ.

Đấng đại giác cấm tiệt đệ tử không được ăn trứng. không được làm vỡ trứng ,dù trứng sâu,trứng nhện. Vì trong đó có hàm thức biết đau biết khổ.
Ngài đặt ra giới luật qui tắc để bảo đảm các đệ tử khỏi sa đọa. Giới luật thấp nhất là ngũ giới .Giữ được ngũ giới dù ngu xuẩn đến đâu cũng thoát khổ,không lọt vào những sọt trứng đáng thương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *