Bài 48: Khổ

Có 2 loại khổ: khổ đưa đến khổ và khổ để dứt khổ. Nếu ta sợ loại 2, nhất định phải gặp loại 1. Nghiên cứu điều này sẽ được bình an.