Chân Lý

Muốn được chân lý thì phải học căn bản :
1/ Giới luật .
2/ Tứ Niệm Xứ. Lời nói có giới hạn nên kinh điển không diễn tả được hết. Kinh nghiệm của chính mình mới đem lại đức tin thật sự. Lấy lời Phật làm căn bản để nghiên cứu tâm mình. Học rồi thành tựu sẽ thấy giáo pháp. Nếu không, ta chỉ biết Phật Pháp qua ngôn ngữ. Việc cần học là tìm một con đường thoát khổ được an cho mình và người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *