Tiến Trình Của Tâm

Hãy học cách nhìn tiến trình của tâm. Khi bị khuấy động, tâm dấy khởi các ảo giác, các tư tưởng. Mặc cho chúng tan đi. Kiểm soát tâm là một việc làm thích thú, bảo đảm không bao giờ chán .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *