Bài 16: Ba tháng an cư

3 tháng an cư công đức lớn như thế nên an cư gọi là Luật Quan Yếu. Tỳ-kheo không an cư, dù trọn đời cạo tóc đắp y trì giới, vẫn gọi là phá giới. Nhóm họp an cư mà không kỷ luật chân chính, gọi là tặc trụ, tội không nhỏ. Tỳ-kheo dù thông hiểu Phật pháp, dù đã chứng quả mà chẳng an cư, cũng phạm tội không kính Tam Bảo.                                                                                       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *