Bài 75: Bao nhiêu tội ác

Bao nhiêu tội ác, tham sân si là gốc. Cho nên Sadini mà không có Tứ Niệm Xứ, Tổ gọi là cán cờ gỗ. Tấm y nêu biểu Giới Định Tuệ, còn cái cán gỗ thì giá trị gì? Chiến sĩ trước hết phải biết giặc ở chỗ nào. Tham ngon, giận dở, cứ mống ra ở cái lưỡi trong mỗi nuốt. Anh hùng dùng gươm trí tuệ chém luôn. Bé Huệ Hương nhắc thêm: “Chẳng những khi ăn mà khi cãi lộn cũng cái lưỡi này sân si”. Thật ra đâu chỉ một cái lưỡi này có tội. Đi đứng nằm ngồi, nói nín, mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi, thân xúc. Lúc nào tu sĩ chẳng phải canh gác sáu căn. Đêm khuya giặc vẫn lởn vởn trong tâm. Không đề phòng kỹ, làm sao an hưởng thái bình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *