Bài 41: Tưởng ấm

Tưởng ấm. Chỉ vì lầm cho sắc là có thật, cho thọ là vui mới có tư tưởng tham đắm. Vô minh là thể chất của tất cả tưởng (căn bản phiền não và tùy phiền não). Chánh kiến Tứ Niệm Xứ thanh lọc tưởng ấm đưa về phạm hạnh thanh tịnh.
Quán vô thường, vô ngã, khổ và không. Quán thân bất tịnh, món ăn đáng chán, là khéo dùng tư tưởng hướng về  Niết-bàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *