Bài 30: Luật Sadi

Luật Sadi các con thuộc nhừ hơn cháo. Những điều mà trẻ thơ mấy con biết rõ, già móm hết răng như Thầy vẫn chưa làm xong. Các con thật đã được ướp kỹ Phật pháp. Con nhà giàu đâu có sợ nạn đói.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *