Bài 73: Bình an

Nhìn mọi vật dưới ánh sáng vô thường, vô ngã, khổ và không, sẽ không luyến ái cũng chẳng ghét bỏ. Chúng ta không tìm khoái lạc, chỉ cầu bình an. Bình an không ở rừng sâu núi thẳm. Một bậc thầy đạo đức tối thượng cũng không thể ban cho chúng ta bình an. Bình an chỉ ở ngay trong chúng ta, cùng một chỗ với giao động. Theo dõi tâm, thấy nguyên nhân của đau khổ thì chấm dứt ngay. Ta sẽ không phải đương đầu với những kết quả. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *