Bài 62: Phòng giữ sáu căn

Trong chúng ta ai là con Phật? Ai phá Tam Bảo? – Chỉ ở nơi phòng giữ 6 căn. Hai đức thẹn hổ vừa rời tâm liền có nạn. Cẩn thận trong khi đang chê bai người khác, có khi mình đang là giặc sân. Có người chưa đến nỗi thế. Chỉ hôm nay bất mãn một tí. Mai bất mãn một tí. Tập quen thành giặc lúc nào không hay. Trong khi ấy, cứ tự đánh lừa mình là chiến sĩ của đấng Pháp Vương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *