Bài 78: Nghiệp lực

Kinh Nói nghiệp lực khó nghĩ bàn. Nhưng nghiệp lực không tự tánh, toàn mượn tâm mà có. Dùng trọng tâm tu tịnh nghiệp quyết định vãng sanh… Cảnh trời Lục dục hấp dẫn biết ngần nào. Nếu không tin sâu, nguyện thiết, sức không kiên, làm sao tự chủ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *