Bài 48: Khổ

Có 2 loại khổ: khổ đưa đến khổ và khổ để dứt khổ. Nếu ta sợ loại 2, nhất định phải gặp loại 1. Nghiên cứu điều này sẽ được bình an.

Comments are closed.