Tháng 3

Chẳng biết ngày bao nhiêu, tháng 3 Ất Sửu Thân gởi gia đình Viên Thông ! Thầy đang đọc Hoa Nghiêm đến đoạn này. Bác T đến hỏi Thầy gởi gì về Viên Thông. Thầy xin gởi mấy câu Hoa Nghiêm : Đại Bồ-tát có 10 tay : 1- Tay…

Đọc tiếp

Ngày 6-3 Ất Sửu

Thân gởi Viên Thông ! Quay về xét tâm mình, chớ ham tự khoe hoặc tỏ dấu thông minh. Đừng ham nói, nói ít thì tốt. Không nói chi cả, lại càng tốt hơn. Chỉ nói những lời chân chánh, lợi ích, làm vui đẹp lòng người. Tập suy nghĩ…

Đọc tiếp

Ngày 5-3-Ất Sửu (1985)

Thân gởi Viên Thông! Krishnamurti nói: “Mỗi vật đều ra lệnh: Ai đó? Muốn sống hãy đứng lại!”. Thí dụ: Mắt thấy bông hồng. Tuệ minh sát: Thấy à? Samatha đáp: Nhân duyên sanh! Người thấy, hoa bị thấy, sự thấy đều nhân duyên sanh. Nếu không dừng lại, đáp…

Đọc tiếp

Ngày 21-02-1985

(Quý Sư cô Ban Phản văn 12 người vâng lời Thầy về vùng đất khô cằn, nóng bức ở xã Phước Tân, Long Thành, Đồng Nai xây dựng ngôi Tam-bảo mới – Chùa Viên Thông – trong thời gian đó, Thầy dạy mỗi người viết một bài luận về Tu viện Viên…

Đọc tiếp