Ngày 9-11 Bính Dần

Thân gởi Viên Thông ! BG yếu không những vì trách nhiệm quá khả năng. Tuổi non mà làm việc của người lớn thì dĩ nhiên là phải quỵ. Nhưng đây là một cái quỵ vinh quang. Người lãnh đạo dĩ nhiên là phải lãnh gánh nghiệp cho cả chúng.…

Đọc tiếp