Lăng Nghiêm Toát Yếu năm 2005 – Phần 7 – Tâm phan duyên và Tự tánh

TÂM PHAN DUYÊN VÀ TỰ TÁNH | Lăng Nghiêm Toát Yếu 2005Śūramgama Sāmadhi Sūtra lectured by Ven. Nun Hải Triều Âm#LangNghiemToatYeu2005#KienDaoSamatha2005#SuBaHaiTrieuAm2005KIẾN ĐẠO – SAMATHA (Tuần #7)Chúng ta có Sáu thức. Như con nói đó là Nhãn thức, mà cái tâm phan duyên là ý thức, là Thức thứ sáu. Năm…

Đọc tiếp

Ngày 01-08-2000

Ngày 1-08-2000 Thân gởi ĐT! Được sao quý vậy, chẳng nên đòi nhiều. Đại gia đình sum họp, tiểu gia đình bình an. Như vậy là phước đức lắm rồi. Nay con tuổi cũng đã lớn. Ngoái tưởng lại hồi còn bé, có phải cuộc đời thật đúng như giấc…

Đọc tiếp