Tu Tâm

TU TÂM Hạnh phúc hay đau khổ là kết quả trung thành của hành động mà tâm là chủ. Tâm là căn bản con người. Nhân loại tâm lành, thế giới sẽ hòa bình an lạc. Phật tử tu tâm mới thành đạo quả. Thầy Mạnh Tử than rằng: Thương…

Đọc tiếp

Gởi các giới tử

ĐÀN GIỚI TX, SDN ngày 01-08 Tân Tỵ (2001) tại chùa Dược Sư. Thầy Hòa-thượng gởi các giới tử! Chút quà kỷ niệm để các con nhớ tới bà già lụm khụm ngày đêm sống nhờ Phật pháp và vì Phật pháp. Một mảnh giấy có ghi lời Phật Tổ…

Đọc tiếp