Bài 47: Tin Nhớ

Hòa thượng Cao Tề Đại Hạnh nói “Hai chữ TIN NHỚ không lìa tâm, kính xưng danh hiệu Phật không lìa miệng”. Phật không lìa miệng, không lìa tâm. Phật tức cứu hộ. Tâm thường nhớ Phật, miệng thường xưng danh, thân hành lễ kính, mới gọi là tin sâu.…

Đọc tiếp

Niệm Phật

Đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật. Niệm cho đến ngủ thiếp đi, càng tốt. Vì danh hiệu Phật trọn giấc ngủ, vẫn ở tâm. Có định thần, bạn mới thấy mình đã hướng ngoại cả ngày, cột tâm vào đủ thứ bất nhiêu ích sự. Một khi đã bị…

Đọc tiếp