PHẬT BẢN HẠNH TẬP

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 2564

Đức Phật không sanh không diệt. Chúng sanh vọng kiến mới có sợ chết, lo âu, tham sân. Phật hiện thân vào thế giới ảo mộng để giác tỉnh chúng ta. Cũng là một con người. Nhưng con người tôn quý, tướng hảo tròn đủ, trí tuệ tuyệt đỉnh, tâm lượng từ bi, vị tha vô cùng. Việc làm ích lợi vô tận, sự hiểu biết chính xác cao tột. Chúng ta quy y để nhận ra ông Phật vĩnh hằng.

Hoa sen từ bùn phát sanh, lớn lên tỏa hương tịnh khiết. Phật xuất hiện trong thế gian với nhân cách trong sạch hoàn toàn. Kinh Pháp Hoa, Phật bảo Di Lặc Bồ-tát: “Một niệm tin giải thọ mạng dài lâu của đức Phật, công đức hơn người tu Lục độ 80 muôn na do tha kiếp”.

Phật tử phải cảm hóa mọi người chung quanh cùng tu. Không nên độc tài mà Kiến hòa đồng giải. Cảm thông là căn bản chữ Hòa. Phật tử phải cảm hóa gia đình, làng xóm, láng giềng. Có bổn phận đối với ngôi Tam-bảo, thực hành từ thiện và giác tha.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply