Một Ngày Tu An Lạc

Tứ Niệm Xứ là giáo pháp vô song cho ta được nếm hương vị Niết-bàn. Giác có 2 : giác ngộ và giác sát. Giác ngộ là nhận được cái mình vốn có. Giác sát diệt vọng tưởng vô minh và những gì làm chướng sự giác ngộ. Tứ Niệm…

Đọc tiếp

Khai đàn TNX 9-2020

PHỤNG PHẬT NIÊM HƯƠNG KHAI ĐÀN CHUYÊN TU Ngưỡng khải Tam Bảo lực, Phật ân từ bi chứng giám: Ni chúng chùa Dược Sư chúng con, hôm nay ngày mùng 1 tháng 9 năm Canh Tý (nhằm ngày 17-10-2020), đạo tràng nghiêm tịnh, hải chúng an hòa, chư Ni thanh…

Đọc tiếp

Chúng sanh bị trói buộc

Chúng sanh bị trói buộc thật ít vì hoàn cảnh mà phần nhiều chỉ vì vọng tâm chấp trước. Bát Nhã là một nghệ thuật từ khước buông bỏ những vướng mắc rất hữu hiệu, trong sạch tâm linh, thực hiện nếp sống y ly, căn bản của giải thoát.…

Đọc tiếp