Phật nhập Niết-bàn (2018)

Ngày 15 tháng 2 năm Mậu Tuất (31-3-2018) Kỷ niệm Ngày Phật nhập Niết Bàn Đức Phật Niết-bàn. Các vị A-la-hán theo Phật Niết-bàn. Chư thiên đảnh lễ Tổ Ca Diếp bạch rằng: “Thuyền Phật pháp sắp vỡ, phướn sắp gãy, đèn sắp tắt. Sức ác sẽ chuyển mạnh. Thỉnh…

Đọc tiếp