Đầu thu 2004

Đầu thu 2004 Tây phương mỗi bước nở sen hoa Mở cửa khai đường, tạ Thích Ca Căn dặn khăng khăng không chi khác Một lòng nhớ Phật sớm về nhà. Tây phương dễ đến, đạo dễ thành Một niệm tinh chuyên liền vãng sanh Phụng khuyến mau mau lên…

Đọc tiếp