Lễ Nhập Kim Quan

TRƯỚC KHI NHẬP KIM QUAN Nam mô A Di Đà Phật! Kính bạch Chư Tôn Đức Huynh Đệ Ni chúng Chùa Dược Sư, Bát Nhã, Chùa Dược Sư 2 và Quý Ni sư, Quý Sư cô các Tịnh Thất xa gần. Kính thưa quý Phật tử cùng toàn tang quyến…

Đọc tiếp

THÔNG BÁO

XIN TRÂN TRỌNG BÁO TIN: Sư cô Tỳ-kheo-ni Ngọc Cẩn, thế danh Nguyễn Thị Hải Yến. Sanh năm 1958.Trong thời gian chuyên tu, đã nhẹ nhàng thâu thần thị tịch vào lúc 10h15′, ngày mùng 9 tháng 9 năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 07-10-2019).Lễ nhập liệm vào lúc 12h30′ trưa…

Đọc tiếp

KINH A HÀM TOÁT YẾU

LỜI GIỚI THIỆU Kinh A Hàm là cánh cửa đức Phật mở ra cho các Tỳ-kheo vào pháp lý căn bản, vì chánh kiến đứng đầu tám chánh đạo. Tu học đúng đường thì nhận thức mới đúng và đưa đến kết quả nhổ tận gốc rễ vô minh. Cho…

Đọc tiếp