Tây phương chánh niệm

     Ngọc quý ẩn trong đá,     Hoa sen mọc từ bùn.     Ngay trong đường sanh tử     Giác ngộ tánh Bồ-đề. Tây phương chánh niệm sớm hành trìVong hết, tình quên, lặng nghĩ nghì,Bậc thượng thiện căn mà kiến tánhVốn là mình đó, thật A Di! Tây…

Đọc tiếp

Phước Đức Bố Thí

Đức Phật thành đạo, dự tính đi thuyết pháp thì có hai lái buôn tên Ba Li Ca và Đề Vị tới dâng cháo mật. Phật cho một ít tóc và móng tay. Có hai sự cúng dường quan trọng là đầu tiên khi Phật mới thành đạo và cuối…

Đọc tiếp

Tác Pháp An Cư 2020

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. An cư Kiết Hạ đạo trường.Trên thời tạ lễ Pháp VươngDưới thời từ bi tế độTinh nghiêm giới đức đường đường.An cư, gieo rắc đạo vàngKiết Hạ, hạnh nguyện cưu mangNguyện sống cuộc đời phụng sựĐạo tình đạo vị chứa chan.…

Đọc tiếp