Mục mới

Sách nói: Bốn mùa hoa giác – Cung an chức sự. Bút tích: Thế gian hưởng thọ vật chất. Bài viết: Bài 70- Tâm ích kỷ. Kinh sách: Quy Nguyên Trực Chỉ. Sách nói: Cụ Tổ Quảng Bá huấn từ. Bút tích: Lễ Vu Lan. Ý…

Thế gian hưởng thọ vật chất

Thế gian thọ hưởng vật chất để phục vụ mình, hỏi mình là gì? Vọng thân sanh già bệnh chết; vọng tâm quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Phật dạy: Phải…

Bài 70: Tâm ích kỷ

Tâm ích kỷ là mẹ đẻ của tham sân si, gốc rễ của tất cả khổ đau. Ta phải chế ngự chúng, chiến thắng từng giờ phút để thoát sự kềm chế và điều khiển chúng. Cuộc chiến đấu tranh…

Lễ Vu Lan

Lễ Vu Lan giúp cho con cháu trọn nghĩa vẹn tình với cha mẹ ông bà. Đời này báo hiếu về vật chất tinh thần, còn lo siêu độ vong linh kiếp sau thoát khỏi u đồ. Làm cho truyền…

Ý nghĩa Tự Tứ

Tự là tự mình. Tứ là tha hồ. Trải thân đảnh lễ cầu thỉnh mọi người, hoặc thấy hoặc nghe hoặc nghi, xin tận tình chỉ bảo. Ta biết lỗi sám hối, khiến thân tâm được hoàn toàn thanh tịnh.…