Mục mới

Sinh hoạt: Cầu nguyện Chùa Dược Sư. Bài viết: Bài 71- Thư gửi Liên Hoa. Kinh sách: Tịnh Độ Quyết Nghi. Sách nói: Bốn mùa hoa giác – Cung an chức sự. Bút tích: Thế gian hưởng thọ vật chất. Bài viết: Bài 70-…

Bài 71: Thư gửi Liên Hoa

Tâm nếu được trí rèn luyện thì ngôi Phật ngôi Tổ còn nắm chắc trong tay, huống chi các quả vị khác. Điểm chính yếu là tự hiểu biết mình, luôn luôn tự quán chiếu, luôn luôn tỉnh thức, nhìn…

Thế gian hưởng thọ vật chất

Thế gian thọ hưởng vật chất để phục vụ mình, hỏi mình là gì? Vọng thân sanh già bệnh chết; vọng tâm quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Phật dạy: Phải…

Bài 70: Tâm ích kỷ

Tâm ích kỷ là mẹ đẻ của tham sân si, gốc rễ của tất cả khổ đau. Ta phải chế ngự chúng, chiến thắng từng giờ phút để thoát sự kềm chế và điều khiển chúng. Cuộc chiến đấu tranh…