Bồ-tát giả

Tất cả đại Kinh đều ấn định: Bồ-tát thành Phật phải trải 52 ngôi vị. Thấp nhất là sơ tín, đoạn kiến hoặc. Chúng ta dù đã thọ Bồ-tát giới mà không đoạn hoặc thì chỉ là Bồ-tát giả (danh tự Bồ-tát).

Vì thế phải niệm Phật, cầu đới nghiệp vãng sanh. Bồ-tát giả sẽ thành Bồ-tát thật.

Nếu không có 48 nguyện lực và oai thần đại từ bi Phật A Di Đà gia hộ thì làm sao những kẻ nghiệp chướng sâu nặng hy vọng giải thoát. Đã vãng sanh, không bao giờ trở về địa vị phàm phu nên gọi là bất thoái. Dần dần đầy đủ công đức vô lậu của đại Bồ-tát.

Đây là chỗ đặc biệt của pháp môn Tịnh-độ.

                                                                                      Trân trọng
                                                                         Tỳ-kheo-ni Hải Triều Âm
                                                                                    24-6 âl (2003)