Bốn Mùa Hoa Giác

Giọng đọc: Thy Mai – Pháp danh Diệu Ngộ.

I. KHOA TIẾT CẦN YẾU

II. MÙA HẠ

III. MÙA THU

IV. MÙA ĐÔNG

V. MÙA XUÂN

VI. LỜI CÁC ĐẠI SƯ