Lễ Chúc Thọ

Tất cả các chùa tổng cộng có 53 cụ trên 70 tuổi. Cụ Sadini Huyền Quang lớn tuổi nhất là 99 tuổi.