2 Comments

  1. Lành thay! Con kính chúc quý Ni Sư, Sư Cô và Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na nhiều sức khỏe và luôn tinh tấn trên bước đường tu hành Đại Thừa. Xin nguyện cho mọi bản nguyện của đại chúng sớm viên thành mỹ mãn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *