Chương trình Tán Hạ

CHƯƠNG TRÌNH TÁN HẠ NĂM ẤT MÙI (2015)  Ngày 01 -> 07/7: Lễ Sám Mục Liên, Tụng Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân. Ngày 08/7: – Sáng: Tác pháp sám ma.                  …

Ni chúng tưởng niệm

DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM Nam mô Thập phương Thường trụ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Kim Quang tháp, giác linh Sư trưởng…