Lời giảng về Hậu sự

Nhân dịp Lễ Đại Tường của Cố Sư trưởng Hải Triều Âm, chúng tôi xin đăng lời giảng về Hậu sự của Cố Sư trưởng trích trong băng giảng về Bồ Tát Giới. Kính giới thiệu. Quý vị nghe ở…

Ân đức Tam Sư

ÂN ĐỨC TAM SƯ   Lễ Vu Lan mở ra cho nhân loại một mùa báo hiếu. Cha mẹ thế gian có công sanh dưỡng tấm thân giả tạm, Phật còn dạy mỗi năm phải có một ngày đặc biệt…