Nhặt Lá Bồ Đề

Ngày 23-10-Bính Dần (1986) Viên Thông! Thầy được một cành Bồ-đề từ Bồ-đề Đạo Tràng ở Ấn Độ gởi cho, nên quý lắm. Nghĩ rằng: “Chùa là từ bi, từ bi cần nương dựa giác tỉnh”. Thầy trồng Bồ-đề ở…

Quán Bất Tịnh

Ngày 25-03-1986 Bính Dần Thân gởi Viên Thông! Một buổi sáng Thầy gọi HN và chỉ tay xuống hồ hỏi: – Con thấy gì không? – Thưa con thấy cả bầu trời và sum la những cành mít, bóng in…

25-03 Bính Dần (1986)

Kỷ niệm những bài pháp nhỏ từ rừng núi Phú An gửi về đàn tràng Viên Thông của tấm lòng các chị. VĂN GIỚI DỤ CỦA THẦY TỬ HUÂN NGUYÊN Trung với Tổ Quốc, hiếu thuận với cha mẹ, kính…