HT Thanh Từ

Ngày 27-02 Đinh Mão (1987) THƯỢNG TỌA THANH TỪ GIẢNG TẠI PHÚ AN   * Có người hỏi Triệu Châu: Con chó có tánh Phật không? Đáp: Không. Hỏi: Phật dạy tất cả hữu tình đều có Phật tánh, làm…

Thỉnh pháp

THỈNH PHÁP HỌC LUẬT Kính bạch trên Thầy! – Ức ức triệu triệu sinh linh quẩn quanh trong biển trầm luân thống khổ. – Ức ức triệu triệu sinh linh mịt mù trong đêm tối vô minh! – Chỉ vì…

Thời khóa biểu

THỜI KHÓA MÙA HẠ 2015  3h20’ :  Thức chúng. 3h45‘ →ž 4h45’: Công phu khuya. 4h55’ ž→ 5h10’: Thể dục. 5h15’ ž→ 5h40’: Thiền sổ tức. 5h55’: Tiểu thực. 7h: Chấp tác. 8h ž→ 10h10’ : Tỳ-kheo-ni học Luật. 8h30’…

Thông kiểm số chúng

THÔNG KIỂM SỐ CHÚNG Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên 2 Thầy, trên quý Ni sư, quý Sư cô cùng toàn thể đại chúng! Hôm nay là ngày 15 tháng 4, ngày tiền an cư năm Ất…