Trung A Hàm

Thân gởi toàn chúng Liên Hoa! TRUNG A HÀM KINH THỪA TỰ PHÁP  như vầy tôi nghe : Một thời đức Thế Tôn ngự ở Xá Vệ, trong vườn Kỳ Đà, tinh xá Cấp Cô Độc. Ngài dạy : Này…

CN

Con chịu khó đọc cuốn sách này. Đọc cho thuần, cho tới khi có thể nói lại cho mọi người cùng nghe cuốn Phật Pháp Sơ Cấp. Con đường cầu đạo dĩ nhiên có vui mà cũng có khó. Các…

Sư cô VL

Sư cô VL! Ngày an cư xong hoan hỷ cử người đảnh lễ hộ: Ni trưởng ở Huê Lâm và các giới sư của tôi: Sư bà Thiền Quang là Hòa-thượng Ni của tôi (nếu quên chỗ thì hỏi thăm…

Lỗi Tại Ai

Ngày 9-9 âl (1986) Một hôm, hai vợ chồng tôi đọc trong sách thấy người ta nói những bất hòa trong gia đình. Thường do mỗi khi trong nhà có sự cố gì xảy ra, cả chồng lẫn vợ thường…