Ngày 6-3 Ất Sửu

Thân gởi Viên Thông ! Quay về xét tâm mình, chớ ham tự khoe hoặc tỏ dấu thông minh. Đừng ham nói, nói ít thì tốt. Không nói chi cả, lại càng tốt hơn. Chỉ nói những lời chân chánh,…

Ngày 5-3-Ất Sửu (1985)

Thân gởi Viên Thông! Krishnamurti nói: “Mỗi vật đều ra lệnh: Ai đó? Muốn sống hãy đứng lại!”. Thí dụ: Mắt thấy bông hồng. Tuệ minh sát: Thấy à? Samatha đáp: Nhân duyên sanh! Người thấy, hoa bị thấy, sự…

Ngày 21-02-1985

(Quý Sư cô Ban Phản văn 12 người vâng lời Thầy về vùng đất khô cằn, nóng bức ở xã Phước Tân, Long Thành, Đồng Nai xây dựng ngôi Tam-bảo mới – Chùa Viên Thông – trong thời gian đó, Thầy…

Thân gởi HH

Thân gởi HH ! Làm Pháp sư công đức vô biên, vì đã nhiều đời trồng thiện căn, nay mới có hoa báo được làm Pháp sư, để mai đây chín quả Bồ-đề. Nhưng công đức chỉ thành tựu khi…