Nhặt Lá Bồ Đề 2

NHẶT LÁ BỒ ĐỀ MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA Ngài Minh Đạo Giả ở chùa Khai Phước đến tham vấn Ngũ Tổ Pháp Diễn. Thấy Sư tánh tình điềm đạm, Tổ thường khen ngợi. Vì thế có…

Ngày 9-11 Bính Dần

Thân gởi Viên Thông ! BG yếu không những vì trách nhiệm quá khả năng. Tuổi non mà làm việc của người lớn thì dĩ nhiên là phải quỵ. Nhưng đây là một cái quỵ vinh quang. Người lãnh đạo…

Xem Bóng Đá

Thân gởi toàn chúng Viên Thông! Một giờ đêm ngày 9-11 Bính Dần. Thầy thật mệt lắm nhưng gắng viết vài dòng cần yếu cho các con, chớ không đủ sức để trả lời thư từng người. Thầy đã qua…