Ngày 25-1 âl (1986)

Thân gởi Viên Thông ! Chúng ta thường mơ tưởng những việc thiện lớn lao, mà bỏ qua những hành vi, ngôn ngữ. Thứ nhất là những tâm niệm hàng ngày của mình cho là nhỏ mọn không đáng kể. Đâu…

Ngày 13-3 Ất Sửu (1985)

Thân gởi Viên Thông ! Một trường học đang làm reo. Thầy giáo nhờ tôi khuyên giải. Tôi suy nghĩ, tuổi trẻ nóng nảy không thể dùng lý luận mà giải bày được, cần đem đạo đức mát tâm họ…

Tháng 3

Chẳng biết ngày bao nhiêu, tháng 3 Ất Sửu Thân gởi gia đình Viên Thông ! Thầy đang đọc Hoa Nghiêm đến đoạn này. Bác T đến hỏi Thầy gởi gì về Viên Thông. Thầy xin gởi mấy câu Hoa…