Hành Thiền

Trong khi ngồi Thiền, ta thấy ánh sáng, chư Thiên, đức Phật v.v… ngay khi ấy quay về xem tâm mình. (Chớ quên điểm này). Cứ chú tâm quan sát, không mong mỏi thấy gì cũng không xua đuổi. Nếu…

Thiền Minh Sát

Ngồi ngay thẳng. Để ý đến hơi thở ra vào. Đừng kiểm soát hay điều khiển hơi thở mà sẽ mất thoải mái. Nên hô hấp tự nhiên. Hơi thở tự nhiên vẫn nhẹ nhàng và điều hòa. Nếu phóng…

Ngày Vía Bồ Tát Phổ Hiền

LỄ ĐỨC PHỔ HIỀN Kinh Hoa Nghiêm nói về nhân hạnh Phổ Hiền.Kinh Pháp Hoa nói về quả đức Phổ Hiền. Nhân hạnh thể hiện rõ nét trong phẩm Nhập Pháp Giới. Thiện Tài diện kiến người thừa kế đức…