Nghèo khổ

Nghèo khổ hay oán trách ngang trái, kết duyên xấu. Bồ-tát biết thế, tha thứ khoan dung, bình đẳng bố thí, không quản oán thân, không nhớ lỗi cũ, không ghét người ác, một lòng từ bi hỷ xả.

Phổ Cáo Đón Xuân

Chương trình chuyên tu từ ngày 27 – 29 tháng chạp, năm Tân Sửu (tức là từ ngày 29 – 31/1/2022)Theo lời Phổ Cáo của Sư trưởng Hải Triều Âm Phổ Cáo Đón Xuân Kính bạch đại chúng! Nhập gia…