Thiền Hành và Hành Thiền

Mỗi ngày đễu phải kinh hành. Hai tay đan vào nhau để trước bụng. Bóp chặt một chút cho dễ chú tâm. Bước bình thường, phải biết rõ mình. Phóng tâm phải dừng lại một chút để đưa tâm trở…