Ý Nghĩa Tam Quy

Nghe Online:

 1. Ý nghĩa Tam Quy - P1 Tôn Sư Hải Triều Âm
 2. Ý nghĩa Tam Quy - P2 Tôn Sư Hải Triều Âm
 3. Ý nghĩa Tam Quy - P3 Tôn Sư Hải Triều Âm
 4. Ý nghĩa Tam Quy - P4 Tôn Sư Hải Triều Âm
 5. Ý nghĩa Tam Quy - P5 Tôn Sư Hải Triều Âm
 6. Ý nghĩa Tam Quy - P6 Tôn Sư Hải Triều Âm
 7. Ý nghĩa Tam Quy - P7 Tôn Sư Hải Triều Âm
 8. Ý nghĩa Tam Quy - P8 - Hết Tôn Sư Hải Triều Âm

Trích dẫn nội dung: Ý Nghĩa Tam Quy

“Đức Pháp Chủ THÍCH ĐỨC NHUẬN rất quan tâm đến Pháp TAM QUY vì đây là nền tảng của tất cả Phật Giáo. Ngài cho bài mẫu sau đây để người truyền trao xem kỹ rồi tuỳ căn cơ kẻ thọ lãnh mà liệu lời chỉ dẫn”

Sư Bà Giảng: Thế nào là TAM QUY?

Tam là 3, Quy là quay về nương tựa 3 nơi PHẬT, PHÁP, TĂNG.

Đức Pháp Chủ Ngài rất quan tâm đến Pháp Tam Quy bởi vì đây là nền tảng của tất cả Phật Giáo.Như cái người mà muốn xây cái nhà 7,8 tầng lầu thì cái việc đầu tiên là phải xây cái móng.Hễ cái móng mà có chắc thì sau này muốn xây bao nhiêu tầng cũng được. Còn cái móng mà không cẩn thận thì càng xây cao bao nhiêu càng đổ sớm bấy nhiêu.

Thế thì ĐẠO PHẬT mình cũng thế, tức là cũng như các em muốn đi học ở nhà trường hy vọng đỗ tiến sĩ , đỗ cử nhân thì cái việc đầu tiên là phải học a, b, c cho thuộc đã, hễ có biết đánh vần mới nói chuyện về sau đến đỗ tiến sĩ, đỗ cử nhân.. Còn a,b,c mà chưa có thì không thể nói chuyện về sau học đỗ bằng này, bằng kia được. Nhà Phật cũng thế, hãy cứ lo cái việc Tam Quy vững vàng.

TAM BẢO lại có 3 ý nghĩa:

 1. Thường Trụ Tam Bảo.(Tam Bảo Xuất Thế Gian)
 2. Trụ Trì Tam Bảo.
 3. Đồng Thể Tam Bảo (hay còn gọi là Nhất Thể Tam Bảo)

Danh mục: Ý Nghĩa Tam Quy