Bài giảng Sống Chết Bình An

Nghe Online: 

 1. 01. Giới thiệu Tử Thư Tôn Sư Hải Triều Âm
 2. 02. Cuộc đời không chấm dứt… Tôn Sư Hải Triều Âm
 3. 03. Giáo lý dạy rõ ràng Tôn Sư Hải Triều Âm
 4. 04. Giáo lý dạy rõ ràng tt Tôn Sư Hải Triều Âm
 5. 05. Ba cái ai có dè Tôn Sư Hải Triều Âm
 6. 06. Ôn lại phần a, b. Tôn Sư Hải Triều Âm
 7. 07. Tâm hoàn toàn tỉnh thức của Đức Thích Ca... Tôn Sư Hải Triều Âm
 8. 08. Cuốn Tử thư cũng là Sinh thừ này,,, Tôn Sư Hải Triều Âm
 9. 09. Không chuẩn bị cho cái chết... Tôn Sư Hải Triều Âm
 10. 10. Tánh linh quang thường trụ... Tôn Sư Hải Triều Âm
 11. 11. Bẫy ảo tưởng... Tôn Sư Hải Triều Âm
 12. 12. Vô Ngã Vô Thường Tôn Sư Hải Triều Âm
 13. 13. Ta sẽ thấy nó... Tôn Sư Hải Triều Âm

Nghe trên Spotify