Thành Lập Đàn Tu Phật Thất

Chữ A Di Đà, chúng ta đã biết, nghĩa là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang, Vô Biên Công Đức. Vô Lượng Thọ là thường trụ không sanh diệt. Vô Lượng Quang là tánh giác ở khắp mười phương. Niệm danh hiệu Phật A Di Đà là niệm thật tướng của Phật. Thật tướng của mười phương Phật chính là thật tướng của mười phương chúng sanh. Chư Phật đã chứng ngộ sự thật này. Chúng ta còn mê. Nay niệm Phật, trở về với Phật, tức là trở về với thật tướng của chúng ta.

  1. Bậc thượng căn y theo lý này niệm Phật, được thượng phẩm thượng sanh, ở cõi Thường Tịch Quang.
  2. Bậc trung căn trì giới, tu định, niệm danh hiệu Phật, được trung phẩm vãng sanh, ở cõi Phương Tiện Thánh Cư.
  3. Bậc hạ căn tránh ác làm lành niệm danh hiệu Phật, được hạ phẩm liên hoa, ở cõi Thánh Phàm Đồng Cư (cõi An Lạc nói trong kinh A Di Đà).

Vì kinh A Di Đà dùng một môn trì danh gồm nhiếp cả 3 căn, kiêm thông cả Thiền, Giáo, Luật, Mật… các tông, nên được lưu thông khắp các nước đại thừa. Tới nay vẫn không kém bề hưng thịnh.

* * *

Núi Lô Sơn bên Tàu, đời nhà Tấn, ngài Huệ Viễn cùng 123 huynh đệ lập thành Liên xã, khắc bia thề rằng : “Buông xả thế gian chìm đắm. Tỉnh ngộ vô thường qua mau. Phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng bức bách thường xuyên. Ngó xuống cảnh tam đồ sâu hun hút, nhìn ra sáu đạo luân hồi hiểm nguy. Vòng sanh già bệnh chết thật khó thoát. Thế nên một lòng ngày đêm kính cẩn chuyên cần cầu Phật A Di Đà cứu vớt. Mượn thân phù du giả tạm cố gắng tu hành, dùng diệu quán khai trí giác tỉnh. Nương từ lực Phật bay về Cực Lạc, uống nước tám đức, giải thoát lậu nghiệp, quay trở lại Ta Bà hoằng dương đạo thanh lương, đưa tất cả chúng sanh về Tịnh-độ”.

Tháng 5 năm 2001, nhân ngày khánh thành bảo điện chùa Dược Sư, Cố Sư trưởng Hải Triều Âm thành lập đàn tràng Phật thất vào đầu mỗi tháng, đại chúng các chùa trong 7 ngày chuyên tâm niệm Phật để diệt trừ vọng-hoặc, thanh tịnh ba nghiệp. Niệm lực tương tục, đúng nghĩa chấp trì danh, cố gắng hết sức mình cầu đài sen thượng phẩm.

Chùa Dược Sư đã giữ được Khóa tu đàn tràng Phật thất từ đó đến nay đều đặn, trải qua 14 năm. Mỗi tháng có 8 ngày chuyên tu, ngoài ra là khóa học. Nhờ ơn đức Cố Sư trưởng khai sáng dẫn đường, đại chúng bình an nhất tâm tu tập.

Nam mô A Di Đà Phật.

 Mùa hạ, tháng 5 năm 2015

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

    • Mô Phật. Mỗi đầu tháng (âm lịch) chùa có tổ chức khóa tu. Chú gọi số điện thoại của chùa 033 506 7617, nếu khóa tu nào cho Phật tử tham dự thì chú có thể đến.