Văn Nghệ

Mỗi chùa đều có tiết mục góp vui trong ngày đại lễ:

– Chùa Dược Sư có lớp Sadini đọc vè.
– Chùa Dược Sư 2 các tân Hình đồng múa và đọc vè.
– Quý Sư cô chùa Dược Sư 2 đọc thơ.
– 4 chóp chùa Bát Nhã đọc thuộc lòng 48 nguyện.