Khải Hoàn Ca

KHẢI HOÀN CA

Sống hiền thiện, thác bình an.
Thỉnh Thầy về cõi Tây phương hưởng nhàn.
Ở cõi ấy Niết-bàn tự tánh,
Toàn nhân dân nhập Thánh siêu phàm.
Đường đi cây báu thẳng hàng,
Chư thiên trỗi nhạc nhịp nhàng khúc ca.
Ca thân Phật bao la rộng rãi,
Ca trời quang, đất trải gấm hoa,
Ca mừng hải hội Phật đà,
Ca hoa sen báu là cha mẹ mình.
Trên đài vàng hóa sanh thác chất,
Nghiệp duyên dù chồng chất cũng tiêu.
Vãng sanh đới nghiệp rất nhiều,
Pháp âm thức tỉnh, sớm chiều nhắc răn.
Thân tứ đại trả về tứ đại,
Tánh thông minh nhập thể linh minh.
Sang bờ giác chứng vô sanh,
Lên thuyền Bát Nhã, tâm tình nhẹ không.
Thể linh minh muôn hồng ngàn tía
Tùy chân như ứng hóa hiện bày.

* * *

Đức càng rộng, đạo càng cao.
Thỉnh Thầy nhẹ gót về ao sen vàng.
Diện kiến Phật, tâm quy y,
Oai nghi quang chiếu từ nay sạch trần.
Rửa sạch hết chướng duyên sanh tử
Nghe Phật âm, thanh tịnh lâng lâng.
Gió reo, chim hót, chuông ngân,
Ngày đêm diễn xướng pháp phần chánh y.
Chánh báo Phật thân vàng sáng rỡ,
Phóng từ quang tiếp đón quần sanh.
Y báo cõi nước nghiêm minh,
Cơm thiền, sữa pháp, chúng sanh đức nhuần.
Bạn Bồ-tát hằng sa vô số,
Bạn Thanh-văn thơm ngát hạnh lành.
Ngũ căn, ngũ lực viên thành,
Thần thông quảng đại dụng hành trang nghiêm.
Mười phương Phật đồng thùy tiếp độ,
Đồng gia trì khế ngộ tánh chân.
Bấy giờ Thầy sẽ trở về
Việt Nam dìu dắt sinh linh vạn loài.

 


← Hoài Niệm Ân SưTưởng Niệm Thầy 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *