chuaduocsu

chuaduocsu

Bài 74: Tài sản

Suốt đời trau dồi tâm từ ái và tôn kính mọi người. Thận trọng lời nói và việc làm. Đấy là tài sản của chúng ta. Sống đúng với giới luật, tâm sẽ an hòa trong sáng, giải thoát dễ…