KINH A HÀM TOÁT YẾU

LỜI GIỚI THIỆU Kinh A Hàm là cánh cửa đức Phật mở ra cho các Tỳ-kheo vào pháp lý căn bản, vì chánh kiến đứng đầu tám chánh đạo. Tu học đúng đường thì nhận thức mới đúng và đưa đến kết quả nhổ tận gốc rễ vô minh. Cho…

Đọc tiếp

Nghệ Thuật Thiền

Chúng ta có khổ vì sinh lý như bệnh hoạn, đói khát. Nhưng nhiều hơn là những khổ về tâm lý. Phải trí tuệ Phật mới thấu đáo và cũng phải thuốc của Phật điều trị mới công hiệu. Ba chữ Phước Lộc Thọ là niềm ao ước của thế…

Đọc tiếp