Bài 51: Luyện Tâm

Tâm nếu được trí rèn luyện thì ngôi Phật ngôi Tổ còn nắm chắc trong tay, huống chi các quả vị khác. Điểm chính yếu là tự hiểu biết mình, luôn luôn tự quán chiếu, luôn luôn tỉnh thức, nhìn thẳng vào thân tâm mình, theo dõi sinh hoạt của…

Đọc tiếp

Chúng sanh

Chúng sanh tuần nghiệp theo duyên , y căn trần thức phân biệt sự vật gọi là kiến hoặc. Bồ-tát tỉnh giác trở về bản thể uyên nguyên của vạn pháp là tánh chân không như như. Chia sẻ lên Facebook :

Đọc tiếp

Giỗ Sư Cụ Tuệ Nhuận

Ngày 16 tháng 3 năm Canh Tý (nhằm ngày 08-04-2020) Ni chúng tưởng niệm ân đức Sư Cụ Tuệ Nhuận – bậc Thầy Phó Pháp cho Cố Sư trưởng Hải Triều Âm – Người đã truyền trao pháp môn Niệm Phật. Tịnh Độ Ni Viện Hải Triều Âm nguyện nối…

Đọc tiếp