chuaduocsu

chuaduocsu

Thiện tri thức

THIỆN TRI THỨC Chị là người nhà quê, hay rùm beng mỗi khi bực bội. Bỗng chị đổi khác, dịu dàng như một tiên nữ. Chị giải thích: Con chó ăn vụng. Tôi giận quá, đánh nó què cẳng. Tôi…

Pháp Ngữ – Bài 7

Chính từ thân tâm bất giác mà cầu Niết-bàn. Chính từ gốc rễ chúng sanh mà nở hoa giác tỉnh, kết quả Bồ-đề.  Cố gắng của thế hệ trẻ là phải nghiên cứu kỹ lưỡng 3 khoen: HOẶC – NGHIỆP…

Ngự lâm quân

Một lính ngự lâm bạch một Thiền sư: Tôi không tin có địa ngục, Niết-bàn. – Ha ha! Vua nào nhận nhà người làm ngự lâm quân. Ta trông ngươi chẳng khác tên ăn mày. Lính ngự lâm quân giận…

Pháp Ngữ – Bài 6

Gánh vác chánh giáo có 2 việc:  Tự thân giới phẩm oai nghi xứng đáng bậc pháp khí. Xả thân làm việc Phật pháp mong lợi cho muôn loài. Thánh trước Hiền sau, các ngài đều có phần trong Phật…