chuaduocsu

chuaduocsu

Thư gởi 2 chùa

Thân gởi Liên Hoa và Viên Thông! Việc của Viên Thông: Tất cả công việc, VL và H bàn nhau mà xếp đặt. – Thưa với bà Ba và Sư Bà: Ở trên này ngày ba thời chuông, tôi cầu…

Giới Định Tuệ – Bài 10

Phải điều hòa thân tâm, phải sinh sống thư thả điềm tĩnh. Muốn được như thế thì nếp quy luật, thời khóa biểu phải tuân theo triệt để. Kinh nói:”Giới sanh Định, Định phát Tuệ” là 3 vô lậu học.

Đầu hạ 2006

ĐẦU HẠ 2006 Đạo Phật là con đường giải thoát. Đức Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn là giải quyết những vấn đề cấp bách. Đức A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh là lo việc kiếp sau và…

Lễ Tác Bạch An Cư

Ngày 15 tháng 4 năm Bính Thân ((21.05.2016) CHÙA DƯỢC SƯ TỔ CHỨC LỄ TÁC BẠCH AN CƯ 14h30′ Toàn chúng tập trung tại Tổ đường. Quang lâm chánh điện làm lễ Niêm hương. Sư cô Vĩnh Bình thông kiểm số chúng. THÔNG KIỂM SỐ…