Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Lâm Đồng

ĐIU VĂN CA BAN TR S TNH HI, PHT GIÁO LÂM ĐNG
ĐỌC TRONG LỄ TƯỞNG NIỆM NI TRƯỞNG HẢI TRIỀU ÂM

Kính bạch Giác linh cố Ni trưởng!

Than ôi! Sóng vỗ ngọn tùng.
Hỡi ôi! Mây giăng đỉnh hạc.
Trời Đại Ninh trăng mờ ánh bạc.
Dòng Thiện Chí nước đọng nguồn cơn.
Chín mươi bốn năm xả vọng quy chơn.
Ba vạn sáu ngày yểm trần hân tịnh.

Nhớ Giác linh xưa!

Bẩm thọ huyễn xu hai dòng Pháp – Việt.
Gá thân tứ đại trụ xứ Hà Đông.
Đĩnh đạc dung nghi nức tiếng Hải Phòng
Đoan chánh nhu mì thơm danh Hà Nội.
Sớm được song thân chỉ đường dẫn lối
May nhờ Phật pháp biết chánh bỏ tà.
Thoạt nghe phẩm Quán Âm Quảng Trần, ngộ huyền chỉ sâu xa.
Vừa tụng kinh Thế Chí Niệm Phật, bừng pháp môn vi diệu.
Viết báo Bồ Đề chuyển hóa tư tưởng đồng niên thanh thiếu,
In kinh từ thiện giúp đỡ đời sống trưởng ấu anh nhi.
Cầu Trưởng lão Thích Tuệ Nhuận thọ giáo quy y,
Nương Hòa-thượng Thích Đức Nhuận xuất gia thế phát.
Non cao khó đón đường mây bạc,
Trúc rậm khôn ngăn ngọn suối trong.
Y chỉ Tỳ-kheo-ni Tịnh Uyển giới đức tinh ròng,
Nương náu A-lan-nhã Thanh Xuân sách đèn cần mẫn.
Lìa chốn Tổ, quê hương Bắc Việt vô Nam,
Giữ tông phong, Ni trường Dược Sư nhập chúng.
Phụng dưỡng mẹ già báo ân cúc dục,
Kính nhường huynh đệ trọng nghĩa đồng liêu.
Sáu năm tròn bên chùa Vạn Đức nhập thất tĩnh tu,
Bảy năm chẵn nơi gác Linh Quang bế môn niệm Phật.
Giới đức lặng vào trong,
Phước tướng hiện ra ngoài.
Câu A Di lắng xuống trong từng hơi thở nguôi ngoai.
Kệ Bát Nhã ngân lên nơi mỗi hồi chuông thánh thoát.
Hóa duyên chừ bát ngát,
Tịnh nghiệp chừ mênh mang,
Phật tử bốn phương về chiêm lễ hàng hàng,
Ni chúng ba miền về quy y lớp lớp.
Khai sơn nhiều ngôi thất Linh Quang, Ni Liên, Liên Hoa, Hương Sen,
Xây dựng mấy cảnh chùa Dược Sư, Lăng Nghiêm, Viên Thông, Bát Nhã.
Bát Kính Pháp là giới phần tạo giềng mối cho niềm khiêm hạ.
Tứ Niệm Xứ làm quán hạnh đặt đường lối cho pháp nhiếp tâm.
Viết sách, dịch kinh, bối diệp nghiên tầm.
Tra văn, cứu Luật, hãn thanh sưu tập.
Cặn kẽ từng lời dạy chúng đường tu,
Kỹ càng từng chữ chỉ người nẻo giác.
Vui niềm Cực Lạc,
Ngán nỗi phù trần.
Tứ đại rã hề, cát bụi phù vân,
Thần thức lìa hề, căn phần dương diệm.
Than ôi! Tòng lâm thạch trụ một sớm sương phơi.
Hỡi ôi! Lan nhã linh đài hôm nay khói phủ.
Trời Lâm Đồng mây mưa vần vũ,
Đất Đại Ninh sỏi đá xôn xao.
Đồ chúng mất đi bậc Thầy gieo hạt Tỳ Ni hương nhũ thanh cao.
Ni bộ mất đi người giữ vườn Thi-la giới hạnh tinh khiết.
Giáo hội Lâm Đồng ngậm ngùi tiễn biệt,
Tăng-già nước Việt lặng lẽ phân ưu,
Ngưỡng nguyện giác linh cửu phẩm vân du,
Gia trì pháp quyến Tam môn trấn tĩnh.

Nam mô Tự Tào Động pháp phái, húy Hải Triều Âm, tự Đại Thành, hiệu Bác Tế Từ Hòa, Kim Quang Tháp đài tiền Đại Lão Ni Trưởng giác linh nhã giám.

Thay mặt Ban Trị Sự tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng thành tâm ai điếu.

 


Phân Ban Đặc Trách Ni Giới Tỉnh Lâm Đồng 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *