Phân Ban Đặc Trách Ni Giới Tỉnh Lâm Đồng

ĐIU VĂN CA PHÂN BAN ĐC TRÁCH NI GII LÂM ĐNG
ĐỌC TRONG LỄ TƯỞNG NIỆM NI TRƯỞNG HẢI TRIỀU ÂM

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.
Kính bạch chư tôn đức hàng giáo phẩm chứng minh Ban Trị Sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, Ban tổ chức tang lễ, quý Ni trưởng Ni sư, chư tôn đức Ni.
Kính thưa các cấp Chính quyền, môn đồ pháp quyến cùng chư thiện nam tín nữ hiện diện hôm nay.

Kính bạch chư Tôn đức, kính thưa liệt quý vị!

Tin Sư trưởng Viện chủ Dược Sư, Linh Quang, Lăng Nghiêm, Bát Nhã, Hương Sen Ni tự thâu thần tịch diệt, Ni chúng chúng con bàng hoàng xúc động, vì từ nay tỉnh Lâm Đồng đã mất đi một bậc Đại Ni gương mẫu, một bậc thạch trụ già lam. Chỉ còn vài giây phút nữa thôi hình hài của Người sẽ rời xa cõi thế vô thường nhập vào huyền tháp vô tung. Chúng con xin phép chư vị cho chúng con đại diện Ni chúng kính dâng lên chơn linh Sư trưởng đôi dòng cảm niệm.

Kính bạch Giác linh Sư trưởng!

Mây Bát Nhã chín tầng in không dấu,
Hoa Ưu-đàm rơi rụng vẫn còn hương.
Xả huyễn thân về tịnh lạc chơn thường,
Chúng con Ni giới kính thương ngậm ngùi.

Sư trưởng viên tịch là niềm đau cho Ni giới chúng con, từ đây chốn tòng lâm vắng bóng Tôn sư, hàng đệ tử mất đi một bậc Thầy khả kính, Ni giới chúng con mất đi một bậc Thầy gương mẫu.

Linh Quang Tịnh Thất năm xưa,
Dấu chân Thầy đến bây giờ còn đâu.
Lăng Nghiêm thần chú nhiệm mầu,
Hương Sen, Bát Nhã niệm sâu ân Thầy.
Dược Sư vắng bóng từ đây
Chúng con đệ tử mang đầy kính thương.
Thầy thương độ chúng mười phương,
Chúng con phát nguyện noi theo gương Thầy.

Hỡi ơi!

Cuộc sống luân hồi chỉ thế thôi.
Chồi non chớm nở lá vàng rơi.
Thong dong mây trắng về bên núi
Cõi thế rưng rưng nhớ một người.

Nhớ khi xưa: Trời từ còn khóc cảnh song lâm, trúc biếc, hoa hồng cũng ủ rũ khi Thế Tôn nhập diệt, bậc Thánh nhân còn bồi hồi xúc động, chúng con hàng phàm phu làm sao ngăn được nỗi buồn thương khi chiêm ngưỡng tôn dung của Ngài trên án tiền khói hương quyện tỏa.

Chúng con từng nghe thuở xưa Ngài đã sớm giác ngộ, phát chí xuất trần, đồng chơn nhập đạo, nghiêm trì quy luật thiền môn, sưu tầm giáo lý Phật đà, khơi tỏ đèn thiền, nêu cao đuốc tuệ, mở lòng từ bi tiếp độ Ni lưu, không phân biệt địa phương, chủng tộc, trẻ già Ngài đều hóa độ, Ngài thương dạy rằng: “Phật tánh không cao thấp, ai cắt bỏ duyên trần, nghiêm trì giới hạnh đều sẽ thành Phật”.

Thật là gương Kiều Đàm Di tái hiện, chí Long Nữ xương minh, dắt dìu cảm hóa chúng Ni trên đường giải thoát. Giới đức thanh cao, hạnh nguyện của Sư trưởng thật là hy hữu giữa cõi đời này.

Ngưỡng bái bạch giác linh Sư trưởng, trên lộ trình thừa hành Bồ-tát hạnh, Ngài là bóng cây đại thọ che chở chúng con trong nắng hạn mưa dầm, nào ngờ cổ thụ đã ngả, bóng vội về Tây, cội trúc buông cành, với câu vô thường trong hơi thở.

Trách thay tràng phan sớm rước Ân Sư,
Để đàn đệ tử ưu tư mất Thầy.

Chúng con vẫn biết hóa duyên nay đã mãn, Sư trưởng xả báo an tường, nhập cảnh Niết-bàn tịch diệt. Chúng con chỉ biết cúi đầu thành tâm cầu nguyện:

Ta Bà Sư trưởng ra đi,
Tây phương Cực Lạc là nơi thanh nhàn.
Nhất tâm chánh niệm vững vàng,
Tùy kỳ tâm tịnh, Niết-bàn không xa.
Khai thông trí tuệ lợi tha,
Nhìn hàng đệ tử vào ra cõi này.
Từ bi hạnh nguyện đủ đầy,
Ta Bà thị hiện làm Thầy độ sanh.

Toàn thể Ni giới chúng con nhất tâm đảnh lễ tiễn biệt Thầy về cảnh Tây phương, ngưỡng mong Thầy vì tình thương hàng Ni giới và chúng sanh xin tái hiện lại Ta Bà để tiếp tục độ sanh để đưa chúng con và chúng sanh về nơi bến giác.

Ngưỡng nguyện chơn linh Sư trưởng mặc thùy chứng giám.

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.


Ban Tri Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Lâm ĐồngSư Ông Làng Mai 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *