Điếu Văn Tưởng Niệm Ân Sư

ĐIU VĂN TƯNG NIM
Kính Dâng Tôn Sư Hải Triều Âm

Ngưỡng bạch Giác Linh Thầy,

Một sáng Dược Sư bặt tiếng kinh
Hải Triều Âm vọng chợt lặng thinh,
Người rời cuộc huyễn về quê cũ
Kẽ lá cành cây thắm đượm tình.

Con ở phương xa nặng trĩu lòng
Thôi còn chi nữa để chờ mong?
Nhặt kỷ niệm xưa đan kết lại
Bóng người lồng lộng giữa sắc không.

Địa linh Bắc Việt, tỉnh Hà-Đông,
Pháp-Việt tinh hoa phối hợp dòng,
Thị Ni nhập thế, duyên định sẵn
Canh Thân xuất hiện một thần đồng.

Trí tuệ của người sớm nở nhanh
Cần mẫn sớm hôm việc học hành,
Đậu Đíp-lô-ma người dạy học
Mồ côi, dưỡng lão giúp quần sanh.

Tầm sư học đạo gặp duyên lành
Tuệ Nhuận Pháp Sư giảng Lăng Nghiêm
Lãnh hội nhiệm mầu trong Phật pháp
Nghiên tầm, phân phát tập sách kinh.

Quy y Tam-bảo thoát mê lầm
Tăng trưởng Bồ-đề dứt vọng tâm
Pháp Chủ Mật Ứng làm sư phụ
Pháp danh ban tặng HẢI TRIỀU ÂM.

Mở hội Trưởng Lão, Thanh Thiếu Niên
Dẫn dắt mọi người kết thiện duyên,
Tờ báo Bồ Đề công đóng góp
Người dùng bút hiệu Cát Tường Lan.

Hai chín (29 tuổi) xuân xanh chí thiết tha
Đến chùa Đồng Đắc xin xuất gia
Đức Nhuận Pháp Sư thương tế độ
Y chỉ thọ giới Tịnh Uyển Sư.

Lãnh giáo vào Nam năm năm tư (1954)
Nhập chúng sinh hoạt chùa Dược Sư
Vừa giảng giải kinh cho Phật tử
Vừa đáp tình thâm, dưỡng mẫu từ.
Cho đến sau khi Mẹ mãn phần
Nhập thất Vạn Đức suốt năm năm
Bảy năm niệm Phật Linh Quang thất
Hồi hướng phước lành cho Mẫu thân.

Nhân duyên thuần thục về Đại Ninh
Quảng khai phương tiện độ chúng sanh
Tiếp chúng xuất gia tám trăm vị
Dẫn dắt tại gia đến hàng nghìn.

Thành lập Linh Quang với Ni Liên,
Liên Hoa, Viên Thông và Lăng Nghiêm,
Hương Sen, Dược Sư cùng Bát Nhã
Thâu nhận, độ trì kẻ hữu duyên.

Công trình giáo hóa suốt đêm ngày,
Dạy đàn hậu học những điều hay,
Chỉ bày thâm yếu, chân diệu pháp
Truyền đăng tục diệm tạo Ni Tài.

Vô trụ Kim Cang dạy lý huyền
Nhất tâm niệm Phật xả vạn duyên
Tứ Niệm Xứ quán không phóng dật
Phật tánh hiển bày qua Lăng Nghiêm.
A Hàm mưa pháp chuyển não phiền
Hoa Nghiêm tương tức kết vạn duyên
Cặn kẽ truyền trao Bồ Tát Giới
Niết-bàn hiển thị tại hiện tiền.

Hải Triều lập nguyện cứu mê tình
Chư Phật Như Lai tác chứng minh
Danh hiệu A Di Đà phổ biến
Biển khổ thả thuyền vớt chúng sanh.

Phụng hành thệ nguyện Tứ hoằng thâm
Hoa sen thơm ngát đạo viên thành
Niệm Phật mới mong tiêu tội chướng
Chân thành sẽ tự chuyển tâm phàm.

Giới đức tinh nghiêm tánh từ hòa,
Trọn đời phục vụ, hạnh vị tha,
Vun xới mầm non cho Đạo Pháp
Chẳng quản ốm đau với tuổi già.

Đạo nghiệp kỳ vĩ khó ai bì
Duyên trần vừa mãn nhẹ bước đi
Con nhằm thuốc đắng cha biệt dạng
Đất trời Đức Trọng chuyển lâm ly.

Tịnh thất từ đây vắng chơ vơ
Hương án lung linh khói nhang mờ
Tùng lâm thạch trụ đâu còn nữa?
Tứ chúng bàng hoàng nhớ Ân Sư.

Giờ phút chia ly ở phương xa
Vọng hướng kim quan chốn quê nhà
Cúi đầu đảnh lễ xin đưa tiễn
Tôn sư minh chứng dạ thiết tha.

Sông núi dẫu mai có chuyển dời
Ân tình thâm trọng chẳng thể vơi
Con nguyện khắc ghi lời dạy bảo
Làm gói hành trang suốt cuộc đời.

Tây phương Phật quốc cửu liên khai
Nguyện vẫn sắt son một bản hoài
Trở lại Ta Bà thương độ chúng
Chèo thuyền Bát Nhã vớt trần ai.

Nam Mô Kim Quang Tháp, Tào Động phái, Ma-ha Tỳ-kheo-ni Bồ Tát Giới pháp húy Hải Triều Âm, tự Đại Thành, hiệu Bác Tế Từ Hòa, Tôn Sư thiền tọa hạ, Trưởng Lão Hòa thượng Ni Ân Sư Giác linh thùy từ chứng giám.

 Thành kính khể thủ
Chùa Hương Sen, Hoa Kỳ, ngày 01 Tháng 08 năm 2013

Các Đệ Tử của thầy:
Thích Nữ Giới Hương (Thanh Hương) (Hoa Kỳ),
Thích Nữ Thanh Đức & TN Quảng Phương (Việt Nam),
Thích Nữ Thanh Lương (Hồng Phúc) (Pháp Quốc).


Tưởng Niệm ThầyĐệ Tử Tưởng Nhớ Thầy 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *